OrdRet Logo
Dette produkt er udgået. Vi henviser i stedet til Ret Mig og Kommaforslag.

Udvikling af en stavekontrol til ordblinde

Fra ”Ordblindhed i tiden” (2004), et skrift udgivet i anledning af videnscentrets 10 års jubilæum.
af Julie Kock Clausen og Trine Nobelius Sassersen

Baggrund og formål

I samarbejde med Mikro Værkstedet (it-udviklere på undervisningsområdet) og Grammar Soft (forsker og udvikler af kontekstbaseret grammatikkontrol) er videnscentret i gang med at udvikle en it-baseret stavekontrol til ordblinde.

Baggrunden for projektet er, at vi i år 2000 stiftede bekendtskab med den svenske stavekontrol til ordblinde Stava Rätt. Denne stavekontrol er baseret på typiske ordblindefejl og kan med en meget høj grad af præcision finde og korrigere 80 % af ordblindes stavefejl. Til sammenligning finder stavekontrollen i Word kun 30-35 % af stavefejlene i en tekst. Et af de store problemer ved eksisterende stavekontroller er, at de ikke er gode nok til at ”gætte” brugerens intenderede ord. De ordforslag, stavekontrollen tilbyder, når man har stavet et ord forkert, skal prioriteres så det intenderede ord fx ikke er forslag nummer otte i rækken af mulige ord. Stavekontrollen skal være så god til at gætte, at det intenderede ord kommer som et af de første forslag, så brugeren ikke skal se på en lang liste af valgmuligheder for at genkende det.

De sidste fire år har vi fulgt udviklingen af Stava Rätt og har i høj grad ladet os inspirere af det svenske programs kvaliteter. Vores ambition er at udvikle en dansk stavekontrol til ordblinde, der er mindst lige så god – og måske endnu bedre end den svenske.

Målet for stavekontrollen er, at den skal kunne bruges af alle med retskrivningsvanskeligheder således, at så mange som muligt vil få glæde af den.

Videnscentrets opgave har indtil videre været at ansøge om midler til udviklingen, indsamle og analysere stavefejl fra ordblinde og bidrage med viden til udvikling af stavekontrollens funktioner og brugergrænseflade.

Ordblindes stavefejl

At udvikle en stavekontrol til ordblinde kræver viden om ordblindes stavefejl. I Danmark er der indtil nu ikke foretaget nogen systematisk indsamling og analyse af stavefejl fra ordblinde. Derfor gik vi i 2001 i gang med en omfattende indsamling. Vi har modtaget over 1200 bidrag fra institutioner fordelt over hele Danmark. Deltagerne er alle diagnosticeret ordblinde og fordeler sig aldersmæssigt således: 105 børn i alderen 7-12 år, 673 unge i alderen 13-17 år og 313 voksne i alderen fra og med 18 år. Vi har indsamlet fejl fra både stile og diktater. Samtlige tekster er modtaget i digital form og er lagt ind i en database, som vi har udviklet specielt til formålet. Herefter har vi identificeret alle fejlord (ca. 33.000 fejlstavede ord ud af i alt ca. 135.000 ord), og hvert ord er blevet registreret med informationer om køn og alder på den deltager, der har produceret ordet. Vi har endvidere udviklet en fejltypologi, og ud fra denne analyserer vi nu alle stavefejlene. Gennem analysen får vi indgående information om, hvad der kendetegner ordblindes stavefejl. Vi har naturligvis også registreret alle rigtigt stavede ord således, at vi dels får viden om, hvilke ord deltageren ikke kan stave og dels, hvilke ord deltageren faktisk kan stave. Dette er en ganske værdifuld information, når vi ønsker at få indsigt i, hvilke ord der volder særlige vanskeligheder.

Det gode ved stavekontrollen er, at den ud over at være baseret på en stor mængde stavefejl fra ordblinde også baserer sig på en analyse af den kontekst, hvori en given fejl forekommer. Gennem denne analyse sker en kontekstbaseret vægtning af rettelsesforslag, hvorved det kan sikres, at det intenderede ord kommer som et af de første forslag og ikke fx først som forslag nummer otte.

Funktioner og brugergrænseflade

På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt bestemt præcist, hvilke funktioner stavekontrollen skal indeholde og nøjagtigt, hvordan den skal se ud. Men vi har en meget lang ønskeliste, der skal vurderes i forhold til, hvad der er teknisk muligt. Vi har et helt klart og ufravigeligt krav om, at stavekontrollen skal være funktionel for alle ordblinde. Den skal kunne identificere, korrigere og forklare et fejlstavet ord, og hvor det er påkrævet, skal ordforslag forklares med eksempelsætninger. Det skal også være muligt at få alt i stavekontrollen læst op med syntetisk og digital tale. Vi stiller på samme måde krav om, at stavekontrollens brugergrænseflade skal være entydig og grafisk simpel således, at stavekontrollen let kan indstilles efter en given brugers behov samtidig med, at det skal være enkelt at navigere i programmets funktioner. Og sidst men ikke mindst skal stavekontrollen kunne bruges overalt; i tekstbehandlings- og mailprogrammer og på nettet.

Perspektiver

Det beskrevne projekt har spændende perspektiver. For det første udvikler vi et produkt – en stavekontrol til ordblinde, som kan yde en særlig hjælp i stave- og skriveprocessen. Det har vi store forventninger til. For det andet har vi igennem projektet indsamlet og analyseret en betragtelig mængde stavefejl fra ordblinde, der i fremtiden kan give os brugbare informationer om mange forskellige forhold, der er relateret til ordblindes stavning. Det kan anvendes i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter.